Výsledky přijímacího řízení

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

4. května 2022 od 16:00 – 17:00

Zápis je určen všem dětem, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 2 let.

 

Podmínkou platného přijetí žádosti je doložení dokumentů:

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 • přihláška k zápisu do mateřské školy,
 • kopie rodného listu dítěte,
 • čestné prohlášení o očkování dítěte,
 • kopie očkovacího průkazu nebo lékařské potvrzení o výjimce.

 

Přihlášku je možné doručit poštou, fyzicky do schránky školy, datovou schránkou (ID madmg75) nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Veškeré dokumenty naleznete zde na školním webu nebo přímo ve třídě MŠ.  

 

Dokumenty ke stažení zde:

Přehled povinných očkování zde:

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

- faktory, které ovlivní přijetí dítěte do mateřské školy, dle bodového systému:

 •  věk dítěte – Děti, na které se vztahuje zákonná povinnost k předškolnímu vzdělávání (předškoláci), dosáhnou pěti let do 31.8.2022         

                              – dále se děti řadí dle data narození od nejstaršího po nejmladší    (2-6 bodů)

 •  bydliště – přednostně děti s trvalým pobytem ve spádové obci                            (0-1 bod)
 •  povinné očkování dětí – nebo potvrzení lékaře o kontraindikaci či imunitě                        (0-1 bod)

- pokud děti dosáhnou stejného počtu bodů, muže být rozhodujícím faktorem pro přijetí:

 •  délka pobytu v MŠ (celodenní, polodenní) – přednost mají děti s celodenní docházkou  (0-1 bod)
 •  sourozenec navštěvující MŠ nebo ZŠ   (0-1 bod)
 •  los, pokud dojde ke shodě počtu bodů

Děti, které nedosáhnou do 31.8.2022 věku dvou let, nesplňují zákonnou hranici pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, tudíž nemohou být přijaty.

 

Děti mladší tří let přijímáme s přihlédnutím k jejich vyspělosti.  Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.

 

Kapacita MŠ je 35 dětí. K dispozici je min. 7 volných míst, při znovuotevření Přípravné třídy míst až 12.

 

A co nabízíme?

 • třídu pro nejmenší děti s kapacitou max. 11 dětí
 • Přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou
 • logopedickou preventivné péči
 • úzkou propojenost MŠ a ZŠ – společná setkávání, akce, předškolní příprava dětí
 • spolupráci rodičů při tvorbě našeho vzdělávacího programu

 

Dále:

 •  navštěvujeme keramickou dílnu v Zábřehu
 •  účastníme se kurzů plavání i lyžování
 •  navštěvujeme kulturní a divadelní představení jak v MŠ tak dle nabídky okolních kulturních zařízení
 •  spolupracujeme s odbornými poradenskými zařízeními (PPP v Šumperku, Logos – RP, …)
 •  spolupracujeme s místními spolky a organizacemi – SDH Rovensko, FC Rovensko, Junák Rovensko, Knihovna, …

 

Další informace k zápisu do MŠ:

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok 2022-2023 proběhne 4.5.2022 od 16:00-17:00. Děti mohou být do mateřské školy dle kapacity přijímány i v průběhu školního roku.

 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka zařízení. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo je k dispozici na webových stránkách školy.

 • Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 2 – 6 let na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení. Děti s odloženou školní docházkou zůstávají v evidenci MŠ.

 • Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém: v prostorách školy a na webových stránkách školy.

 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, po případě stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nepřesahuje 3 měsíce.

 • Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

 • Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, které má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka pro děti povinná.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření lékaře. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem MŠ.

 • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.