Výsledky zápisu do MŠ

Zápis dětí do MŠ Rovensko

Základní škola a Mateřská škola Rovensko
pořádá

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro rok 2024 - 2025


2. května 2024 od 16:00 – 17:30


Podmínkou platného přijetí žádosti je doložení dokumentů:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
- přihláška do mateřské školy,
- kopie rodného listu dítěte,
- kopie očkovacího průkazu nebo lékařské potvrzení o výjimce.

Dokumenty jsou k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení zde:

Přihláška dítěte k zápisu

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dokumenty je možné doručit poštou, fyzicky do schránky školy, datovou schránkou (ID madmg75) nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Veškeré dokumenty naleznete na školním webu nebo přímo ve třídě MŠ.  


Prosíme zákonné zástupce, aby se seznámili s kritérii pro přijetí dítěte do MŠ.

Děti, které nedosáhnou do 31.8.2024 věku dvou let, nesplňují zákonnou hranici pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, tudíž nemohou být přijaty.

Kapacita MŠ je 35 dětí. K dispozici je min. 14 volných míst.

 

Další informace k zápisu do MŠ:

    Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok 2024-2025 proběhne 2.5.2024 od 16:00-17:30. Děti mohou být do mateřské školy dle kapacity přijímány i v průběhu školního roku. 

    Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka zařízení. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo je k dispozici na webových stránkách školy. 

    Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve pak od 2 let, na základě žádosti zákonného zástupce, se kterým je o přijetí dítěte do MŠ zahájeno správní řízení. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, a proto jej přijímáme s přihlédnutím k jeho vyspělosti.  Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků. Děti s odloženou školní docházkou zůstávají v evidenci MŠ.

    Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém: v prostorách školy a na webových stránkách školy.

    Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, po případně stanovení zkušební pobyt dítěte, jehož délka nepřesahuje 3 měsíce.

    Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Děti, které nebudou přijaté, bude na adresu zákonných zástupců zasláno Rozhodnutí o nepřijetí.

    Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, které má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení neplatí pro děti, pro něž je docházka pro děti povinná.
    
    O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření lékaře. Každý tento případ je posuzován individuálně vzhledem k možnostem MŠ.

    Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. 
    Pokud dojde ke shodě počtu bodů, rozhodne los.

A co nabízíme?
- třídu pro nejmenší děti s kapacitou max. 11 dětí
- Přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou - více info zde
- logopedickou preventivné péči
- úzkou propojenost MŠ a ZŠ – společná setkávání, akce, předškolní příprava dětí
- spolupráci rodičů při tvorbě našeho vzdělávacího programu

Dále:
- navštěvujeme keramickou dílnu v Šumperku
- spolupracujeme s místními spolky a organizacemi – SDH Rovensko, FC Rovensko, Junák Rovensko, Knihovna, …
- účastníme se kurzů plavání i lyžování
- navštěvujeme kulturní a divadelní představení jak v MŠ tak dle nabídky okolních kulturních zařízení
- spolupracujeme s odbornými poradenskými zařízeními (PPP v Šumperku, Logos – RP, …)