Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/2025

9. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

Zápis absolvují děti:

 • které se narodily od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (k datu 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let);
 • kterým byla odložena povinná školní docházka;

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

K zápisu zákonný zástupce přinese:

 • rodný list dítěte;
 • doklad o místě trvalého pobytu rodičů (občanský průkaz);
 • již vyplněnou Žádost o přijetí/odklad a Zápisní list.

Bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, doloží k žádosti (pokud již má) posudek z:

 • pedagogicko-psychologické poradny,
 • nebo speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení);

a současně i doporučující stanovisko:

 • odborného lékaře (např. dětského),
 • nebo klinického psychologa.

Na vyřízení odkladu a doložení těchto dvou dokumentů naší škole je zákonem stanoven termín do 30. dubna 2024.

V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají možnost přihlásit jej do přípravné třídy v naší škole, která bude otevřena v případě minimálního počtu deseti přihlášených dětí.

https://www.skolarovensko.cz/pripravna-trida-1

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí dítěte na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Tiskopisy ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ/ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a ZÁPISNÍ LIST budou ke stažení na webu školy v záložce DOKUMENTY nebo budou k dispozici u vedoucí učitelky MŠ Bc. Kateřiny Krobotové.

 

 

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Rovensko, okres Šumperk

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rovensko, okres Šumperk, příspěvkové organizace pro školní rok 2023/2024 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet v jedné třídě: 18 žáků
 • max. počet otevíraných tříd: 1

V případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet míst pro první ročník základní školy, bude při přijetí rozhodováno dle následujících kritérií:

 • přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Rovensko;
 • dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ a MŠ Rovensko, který má sourozence již navštěvujícího ZŠ a MŠ Rovensko;
 • ostatní děti.

Žáci budou přijímáni postupně podle jednotlivých kritérií.