Opět připravujeme otevření přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

I v novém školním roce 2022/2023 jsme se rozhodli otevřít přípravnou třídu, pokud o ni projeví zákonní zástupci dětí zájem.

Minimální počet v této třídě je stanoven na 10 dětí.

V tomto mezistupni mezi předškolním a základním vzděláváním vidíme velký přínos pro individuální rozvoj dětí, postupné získávání potřebných dovedností a návyků, rozvíjení řečových, sociálních a komunikačních dovedností, nácvik sebeobsluhy, časové a prostorové orientace i hudebního a výtvarného projevu.

Zkušený kvalifikovaný pedagog vychází rovněž z podnětů pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

V případě zájmu o návštěvu školy nebo další informace kontaktuje

Mgr. Evu Salingerovou, učitelku přípravné třídy, tel. 605 493 959, nebo Mgr. Gabrielu Kubíčkovou, ředitelku školy, tel. 583 412 298.

 

Žádosti o přijetí přijímáme do 31. 5. 2022.

 

* Přihláška do Přípravné třídy

Organizace dne

Telefonní číslo: 605 493 959

Organizace dne v přípravné třídě:

6.30 - 7.45       ranní družina

7:45 – 8:00         příchod dětí (spontánní činnosti dle jejich volby)

8:00 – 8:45         I. BLOK AKTIVIT (literární, dramatické a jazykové aktivity - rozvoj sociální inteligence a řečových dovednosti)

8:45 – 9:30     II. BLOK AKTIVIT (rozumově poznávací aktivity – rozvoj předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase)

9:30 – 10:15      přestávka (hygiena, svačina, spontánní činnosti dle volby dětí)

10:15 – 11:00    pobyt venku (vycházky s TV prvky) nebo v tělocvičně

11:00 – 11:45    III. BLOK AKTIVIT (výtvarné, hudební či pracovní aktivity)

11:45 – 12:15    oběd

12:15 – 16:00    odpolední družina

Informace

Ve školním roce 2021/2022 jsme otevřeli přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. 

 

 

 

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (přednostně  pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky).

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení

O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází možným budoucím školním neúspěchům dítěte.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev.

Pedagog vychází z podnětů pedagogicko-psychlogické poradny pro každé konkrétní dítě. Dětem je také poskytnuta případná logopedická péče ve spolupráci s jeho logopedem a logopedickým preventistou školy.

Co je dobré vědět:

  • Přípravná třída je bezplatná.
  • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole
  • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy 
  • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky
  • Děti se neklasifikují.
  • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem dětí
  • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 12:00 hodin (včetně dopolední vycházky)
  • Děti mají možnost navštěvovat v dopoledních i odpoledních hodinách školní družinu za úplatu
  • Oběd je připraven ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole (lze objednat i svačinku)
  • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole (ale není podmínkou).