Den matek

Společná basídka k svátku maminek sice možná není,

ale i tak se děti naučily krásné básničky a vytvořily kouzelná přáníčka.  

 

 Maminka, to je polštářek pro sladké spaní.

Maminka je můj korálek, co nikdy nepustím z dlaní.

Je to můj medvídek, veselá pohádka i lžička medu.

Nezlob se, maminko, líp to nedovedu!

 

 

heartMaminky (a tatínkové, babičky a dědečkové,....) máme pro Vás videa heart

 básnička pro maminku

Co všechno umí  maminka a tatínek ?

Všechno nejlepší k Vašemu svátku !

Návrat dětí do školky 10.5.2021

V pondělí 10.5. se znovu otevřou dvěře do školky pro všechny děti!

 

Odpadá povinnost testovat děti.

Strava bude automaticky u všech dětí nahlášená, pokud budete mít změnu, dítko nenastoupí - musíte si ji sami odhlásit u vedoucí školní stravovny.

 

Těšíme se na Vás!

paní učitelky a teta Pavla

 

Čarodějnický den

Čarodějnický den v MŠ

V pátek 30.4. 2021 se ve školce převlečeme za čarodějnice a čaroděje.

Prosíme rodiče, aby dětem připravili kostým.

A aby to dětem, které jsou doma nebylo líto, poprosíme i jejich rodiče, jestli i dětem doma vytvoří kostým, a pošlou nám fotku. 

Na chodbě školy si vystvoříme galerii, kterou si pak budete moct prohlédnout i na webu MŠ.

Prázdninový provoz mateřské školy 2021

Ukončení sběru sušené kůry

Sběr sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry

 

Už jen do konce dubna vybíráme tříděnou sušenou pomerančovou, mandarinkovou a citronovou kůru.

Všem sběračum MOC děkujeme!

PROVOZ MŠ od 12.4.2021

MŠ je od 12.4. zatím otevřena pouze pro předškoláky a děti rodičů pracujících v IZS.

Provoz je beze změn - 6:30 - 15:45

Děti se musí v MŠ pravidelně 2x týdně testovat antigenním testem. Rodiče dětem s testem pomáhají. V testovací den si rodiče neotvírají dveře čipem, ale zvoní a vyčkají na otevření. 

 

Uzavření Mateřské a Základní školy

Nařízení vlády ČR od 25.2.2021

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří darovali dětem krásné dárky pod stromeček.

Zároveň velmi děkujeme za finanční dary, zejména pak 

za krásný sponzorský dar ve výši 3.000,-. 

Vážíme si Vaší důvěry a podpory a přejeme Vám všem úspěšný rok 2021!

Sběr kůry

Školkoví sběrači budou na konci roku odměněni za svoji píli.

Za každých 150g dostanou puntík a děti s nejvíce nasbíranými puntíky se mohou těšit na drobnou odměnu. 

O přínosu citrusových plodů si můžete přečíst zde https://cs.medlicker.com/1214-citrusy

Tak sběru zdar a ať vám chutná wink !

16.11. - UZAVŘENÍ MŠ

 Informujeme Vás o uzavření Mateřské školy z důvodu dezinfekce vnitřních prostor. Pondělní obědy si můžete vyzvednout do jídlonosičů ve školní jídelně. Provoz MŠ je znovuobnoven od středy 18.11. 

MŠ z provozních důvodů uzavřena

 Ve čtvrtek 29. 10. a v pátek 30. 10. 2020 je MŠ z provozních důvodů uzavřena.

Aktualizace k provozu Mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19

Prosíme všechny zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí, aby se seznámili s tímto dokumentem a svým podpisem stvrdili, že s ním byli seznámeni a obsahu porozuměli. 

Dodatek 1.           Aktualizace k provozu Mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k COVID-19


Mateřská škola vydává přílohu Školního řádu s ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID-19 k zajištění organizace vzdělávání ve školním roce 2020/2021. S přílohou jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy, pro které je závazná a je vyvěšena k seznámení zákonným zástupcům dětí jak v šatně tak na webových stránkách školy.

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim


Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim odpovídají požadavkům, vyplývajícím z vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. A požadavkům, vyplývajícím ze zákona č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dále aktuálním doporučením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Režimové požadavky mohou být však ovlivněny aktuálním vývojem, spojeným s Covid-19:
1) Nařízení Vlády České republiky.
2) Nařízení Ministerstva zdravotnictví.
3) Nařízení, na lokální úrovni, vydaná příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Pokud se významným způsobem režimové požadavky dotýkají zákonných zástupců dětí, jsou informování osobně, prostřednictvím emailu, uvedeném v Evidenčním listu dítěte a na webových stránkách školy.

1. Opatření Mateřské školy


Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  

1.1    Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví
1.1.1 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
1.1.2 S ohledem na způsob šíření onemocnění COVID-19 a možnost snížení rizika šíření tohoto onemocnění je třeba omezit na nezbytně nutnou míru: 
a) počet osob, které se navzájem ve škole stýkají (dítě, zákonný zástupce dítěte, zaměstnanec školy), 
b) dobu, po níž k vzájemné interakci dochází. 
1.1.3 Zajištění skupinové izolace, event. sociální distance. 
1.1.4 Zajištění ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. 
1.1.5 Opakovaná edukace zaměstnanců, dětí, popř. zákonných zástupců dětí. 
1.1.6 Škola a školské zařízení zajišťují: v rámci své kompetence a) dezinfekci rukou, b) úklid prostor, c) dodržování základních hygienických pravidel. 
1.1.7 Škola zamezí vstup nemocných osob do budovy školy.
Povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí naplňují školy podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.

1.2 Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte dle požadavků materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy:
-Pokud jsou evidentní projevy infekčního respiračního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
-Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec) Je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
-Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole. Dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktování zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
-Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo  chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

- Učitelka mateřské školy provádí ráno, před dopolední přesnídávkou tzv. ranní filtr pro monitorování situace ve třídě.


2. Režimové požadavky

2.1 Hra, hračky a další didaktické pomůcky
Celkovou desinfekci hraček, stavebnic, nádobíčka a kontejnerů provádí provozní pracovník dle potřeby, nejméně 1x za pololetí. V případě zhoršené, epidemiologické situace realizuje mateřská škola celkovou dezinfekci  1x měsíčně. Pokud dochází, na základě doporučení Krajské hygienické stanice ke karanténním opatřením je dezinfekce provedena denně.

2.2 Pohybové aktivity a pobyt venku
V průběhu celého dne je prováděno větrání vnitřních prostor mateřské školy. Pravidelné větrání zajišťují jak učitelky MŠ tak provozní pracovnice.
Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní podmínky a stav ovzduší.

2.3 Odpočinek
Při zhoršené epidemiologické situaci, dochází k častější výměně ložního prádla - 1x za 2 týdny a ručníků – 2x za týden (pondělí a středa). Prádlo je práno při teplotě, nad 60 stupňů. Výměna pyžam standartně 1x za 2 týdny může být zintenzivněna na týdenní. Každý rodič sám zajišťuje jejich vyprání.

Použité ložní a osobní prádlo se nesmí třídit v ubytovací části. Použité ložní prádlo nesmí být pokládáno na plochy, na kterých si hrají děti, nebo se jich dotýkají. Provozní zaměstnanec připraví nádobu či prostředek k tomu určený, například igelitový pytel. Do kterého použité ložní prádlo pokládá a odnáší do prostor určených ke skladování použitého a znečištěného prádla.
V tomto prostoru nesmí být skladováno čisté, ložní prádlo či ručníky.
Znečištěné prádlo se uzavírá před praním například do plastových pytlů, do kterých je při výměně provozní zaměstnanci ihned umísťují. Při manipulaci tedy nedochází ke kontaktu prádla s koberci              ve třídě. Tyto pytle se uzavřené přenáší do prádelny mateřské školy. Vyprané a vyžehlené prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených. Praní, žehlení a správné uskladnění prádla zajišťuje pověřený provozní zaměstnanec.

2.4 Stravování
Stravování probíhá v souladu § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění.
Při zhoršené epidemiologické situaci, dbají provozní zaměstnanci na pokyny vedení mateřské školy a dodržování hygienických zásad, spojených s šířením epidemiologicky závažné choroby.
Při manipulaci je vždy provozní pracovnice řádně ustrojena a používá jednorázové rukavice.
Chystání nádobí, příboru i nápojů a následné sklízení použitého nádobí zajišťuje pouze provozní zaměstnanec nebo učitelka, aby nedocházelo k manipulaci dětmi.  V případě zhoršené, epidemiologické situace stanovuje zvláštní požadavky na hygienická opatření při výdeji jídla ředitelka školy, se zohledněním, příslušného nařízení. Provozní pracovník utře stoly, provede případně dezinfekci stolů. 
Pro úklid se používají úklidové prostředky s virucidním účinkem.

2.5 Pitný režim
V případě zvýšené nemocnosti či zhoršení epidemiologické situace, je zvolena varianta tzv. řízeného pitného režimu. Tzn., že pití rozdá učitelka či provozní zaměstnanec dětem, dbá dohledu, aby nedošlo    k zaměňování mezi dětmi a po napití se hrnky či kelímky opět sesbírají. Tuto variantu je nutné zařazovat několikrát v průběhu dne, aby byl pitný režim dostatečný. Dětem na požádání v průběhu dne opět nalévá pití učitelka nebo provozní zaměstnanec a použité nádobí je ihned odneseno.

2.6 Denní úklid
Denní úklid se provádí stíráním na vlhko za použití čisticích prostředků s dezinfekčním či virucidním účinkem – umytí umyvadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, klik, zábradlí.

v Rovensku, září 2020 

VYŠETŘENÍ ZRAKU OČNÍM SPECIALISTOU PRIMA VIZUS

9.11. v 10:30 proběhne v naší Mateřské škole vyšetření zraku dětí očním specialistou z kliniky Prima Vizus.

Zájemci vyplnili kontatní údaje na formuláři v šatně. Termín upřesníme.

Více informací o vyšetření naleznete na webových stránkách http://www.primavizus.cz/   nebo v letáčku v šatně. 

Smyslem vyšetření zraku je aktivní vyhledání dosud nezjištěných refrakčních (dioptrických) vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby

a předcházení tak dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti. 

Zápis z 1. informační schůzky 7. 9. 2020

Zápis z informační třídní schůzky                                      7. 9. 2020


Program:

•    Zahájení – přivítání rodičů, aktualizace Evidenčních listů, podpisy presence a seznámení se  Školním řádem.

•    Slovo vedoucí školní jídelny p. Zdenky Šinclové: 


– ceny stravného (viz. web nebo nástěnka ve třídě, jídelně)


- odhlašování i přihlašování dětí den dopředu do 11:00 hodin, dítě bez stravy nemůže být do MŠ přijato, nemocné neodhlášené dítě si může první den stravu vyzvednou, další den za plnou cenu


- informace o složení jídelníčku dětí – pestrost a vyváženost stravy odpovídající požadavkům dítěte

 

•    Seznámení se školním řádem – rodiče byli bodově seznámeni se Školním řádem MŠ, stvrdili podpisem (ŠŘ je k nahlédnutí na nástěnce v šatně MŠ nebo na webu školy)

- provoz MŠ: 6:30 – 15:45 (scházení i rozcházení dětí ve třídě Rybiček, Žabičky jsou ve svojí třídě od 7:15 – 12:15). Nutnost přivádět děti do MŠ nejpozději do 8:00

- seznámení rodičů s povinností předávat dítě přímo učitelce, při odchodu nahlásit příchod dospělého. Učitelky nepředávají dítě osobám, které nemají zmocnění zákonných zástupců nebo v případě podezření na užití alkoholu nebo jiných návykových látek.

- zdravotní stav dětí – zákonní zástupci předávají děti do MŠ zdravé. MŠ má právo dítě nepřijmout pokud má dojem, že by mohlo ohrozit ostatní a je povinností rodičů doložit lékařské vyšetření pokud mají pocit, že jsou v právu (týká se to dětí se silným kašlem, zelenou rýmou, horečkou, průjmovým onemocněním, vyrážkou). Zároveň je povinností rodičů hlásit změny zdravotního stavu dětí, abychom předešli k jejich ohrožení (potravinové intolerance, alergie, astma,…) Učitelky zároveň sledují zdravotní stav dětí a je jejich povinností hlásit jakékoliv patologické změny na dítěti příslušným orgánům k dalšímu šetření (OSPOD, PČR).

- seznámení rodičů s pravidly – přivítání se, pozdravení, podání ruky při rozloučení, opět kontakt s dospělým, děti se učí základům společenského chování – poděkovat, požádat, mytí rukou, úklid hraček,…

- seznámení rodičů s jejich právy – poskytování informací, právo ochrany dětí, diskrétnost

- seznámení se ŠVP (Školním vzdělávacím programem), s plánem třídních vzdělávacích bloků a realizací vzdělávací nabídky – k nahlédnutí ve třídách. Vyzvání rodičů k účasti při tvorbě TVP (Třídní vzdělávací program) Připomínky a náměty pro činnosti, exkurze a jiné aktivity jsou vítány. Akce mateřské školy budou zachovány dle plánu akcí, vzhledem k situaci budou všechny až do odvolání realizovány bez přítomnosti veřejnosti.

- informace ke kroužkům v MŠ – pro předškolní děti nabízíme tělovýchovný kroužek se zařazením zdravotních cviků (p.uč. A. Šínová) a kroužek výtvarný (p.uč. A. Řezníčková). Kroužek keramiky letos nebude realizován z organizačních důvodů poskytovatele.

- logopedie – MŠ vyhledává děti s logopedickými obtížemi v řeči a doporučuje rodičům návštěvu klinických logopedů. 1x týdně je dětem zařazeným do logopedické péče nabízeno procvičování na základě doporučení vybraného logopeda.

- sběry – MŠ se od měsíce listopadu do cca dubna účastní sběru tříděné a sušené pomerančové a citronové kůry. Zapojujeme se také spolu se ZŠ do sběru elektroodpadu, baterií a PET vršků.

- konzultační schůzky - nejlépe po předchozí domluvě a dle potřeby rodičů i učitelů. 

- informace - o fungování a aktualitách třídy, školy se rodiče dozví na nástěnkách v šatně, na webové stránce školy nebo ve třídě u učitelek.

- platby v MŠ - školné - 300,- měsíčně


•    Diskuze, dotazy rodičů

Přihlášení a odhlášení stravy u dětí MŠ

Od 1.9. 2020 mají stravu automaticky přihlášenou všechny děti, které mají nahlášený nástup do MŠ.

 

Pokud Vaše dítko v úterý z jakéhokoliv důvodu nenastoupí, musíte si jej odhlásit ve školní jídelně buď osobně nebo u vedoucí šk. jídelny p. Šinclové

na tel. čísle: 739 051 928 minimálně 1 den dopředu do 11:00.

Odhlašování a přihlašovíní stravy si rodiče zařizují sami.

 

Jaká jídla jsou nevhodná pro batolata a děti od 1- 4 let - Jak v kuchyni

Co děti potřebují do MŠ

Co potřebují děti do Mš:

Do třídy:

- oblečení – tepláky, kalhoty , šaty, sukýnky, …

- náhradní oblečení pro případ znečištění

- papuče s pevnou patou – ne pantofle

- pyžamo ( dle počasí krátké / dlouhé )

- hrneček na pití

- balení papírových kapesníků ( krabička / balíčky ), vlhčený toaletní papír

- pro Žabičky roli papírových utěrek

Na pobyt venku:

- oblečení ( popřípadě i boty ) dle počasí na zahradu ( oblečení do každého počasí, pláštěnku, gumáky,… ), pokrývky hlavy

- pro Žabičky prosím – pogumované kalhoty, bundy a gumáky

– děti nemohou být ve stejném oblečení venku v písku a pak ve třídě !!!

Na výlety:

- podepsaný baťůžek, pitíčko v láhvi s uzávěrem, pláštěnku

Vše prosíme podepsané, nebo jinak označené

Informace k PLAVÁNÍ

Od čtvrtka 3. 9. se dokončuje plavecký výcvik z loňského školního roku, který byl přerušen pandemií koronaviru.

Výcvik bude probíhat v čase 9:45 - 11: 25. Děti se vrátí do MŠ na oběd, který bude později. 

 

Co budou děti potřebovat:

- plavky, ručník, čepici do vody v igelitovém nebo jiném voděodolném pylíku

- uzaviratelné pití

! Vše v baťůžku a řádně podepsané !