Informace ke školnímu roku 2023/2024

INFORMACE 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 opět otevíráme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte

Žádost můžete podat u Mgr. Evy Salingerové, učitelky PT, tel. 605 493 959, nebo Mgr. Gabriely Kubíčkové, ředitelky školy, tel. 583 412 298

 • doložením doporučení školského poradenského zařízení

Při návštěvě PPP z důvodu odkladu školní docházky si vyžádejte i doporučení k zařazení do PT ZŠ

Žádosti o přijetí přijímáme do 30. 5. 2023.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním a je určena pro děti:

 • v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj,
 • kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Úkolem přípravné třídy je děti seznámit s prostředím školy a odlišným způsobem práce, než na jaký byly dosud zvyklé ze školky. Děti také navštěvují speciální učebny (výtvarný ateliér, tělocvičnu, počítačovou učebnu).

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet žáků (10-15 dětí), který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga na základě podnětů z pedagogicko-psychologické poradny. Dětem je také poskytnuta případná logopedická péče s klinickým logopedem přímo u nás ve škole.

V průběhu školního roku se děti učí větší samostatnosti. Rozvíjejí cíleně konkrétní oblasti potřebné pro zvládnutí nároků první třídy. Především se zaměřujeme na řečové dovednosti (logopedie), hrubou a jemnou motoriku (úchop tužky a její správné vedení), předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, fonematické vnímání (schopnost rozlišovat hlásky a slabikovat,..), hudební a výtvarný projev.

CO JE DOBRÉ JEŠTĚ VĚDĚT:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11:45 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v dopoledních i odpoledních hodinách školní družinu za úplatu.
 • Oběd je připraven ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole (lze objednat i svačinku).
 • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole (ale není podmínkou).

ORGANIZACE DNE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

6:30 – 7:45     ranní družina

7:45 – 8:00     příchod dětí (spontánní činnosti dle jejich volby)

8:00 – 8:45     I. BLOK AKTIVIT (literární, dramatické a jazykové aktivity - rozvoj sociální inteligence a řečových dovednosti)

8:45 – 9:30     II. BLOK AKTIVIT (rozumově poznávací aktivity – rozvoj předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, orientace v prostoru a čase)

9:30 – 10:15   přestávka (hygiena, svačina, spontánní činnosti dle volby dětí)

10:15 – 11:00 pobyt venku (vycházky s TV prvky) nebo v tělocvičně

11:00 – 11:45 III. BLOK AKTIVIT (výtvarné, hudební či pracovní aktivity)

11:45 – 12:15 oběd

12:15 – 16:00 odpolední družina

POTŘEBY PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU:

 • Batoh (ne aktovku)
 • Pouzdro
 • Přezuvky
 • Láhev s pitím
 • Oblečení na ven
 • Oblečení na TV v pytlíku
 • Zástěra na VV

Škola dětem zajistí pracovní sešity a výtvarné pomůcky.

PROJEKTY, JEJICHŽ JSME SOUČÁSTÍ

Mrkvička - https://www.e-bedrnik.cz/materske-skoly/co-je-program-mrkvicka/

Se sokolem do života - https://www.sesokolemdozivota.cz/

DOKUMENTY

Leták 2023/2024

Žádost o zařazení dítěte do PT ZŠ

 

Přípravná