20. listopad

ČJ

Učebnice str. 36 / cv. 5 – písemně do sešitu podle vzoru:

Jak se do lesa volá, tak se z (2. pád) lesa ozývá.

Pracovní sešit str. 20 / cv. 2, 3 (cv. 1 uděláme v pondělí společně).

M – G

Napište si do geometrického sešitu:

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů se zapisují do hranatých závorek. Jako první se vždy píše souřadnice na vodorovné ose x, pak souřadnice na svislé ose y. Osy x a y jsou na sebe kolmé.

Učebnice str. 45 / cv. 1 – nejprve si pročtěte, potom přerýsujte do sešitu, zapište souřadnice

                                         bodů A, M, K, C, T, Z

Učebnice str. 45 / cv. 2 – opět přerýsujte do sešitu a zapište souřadnice bodů

AJ

Učebnice str. 12 / cv. 1, 3 - znovu čtení a překlad

                 str. 12 / cv. 2 – ve škole si poslechneme, doma zkuste odhadnout zkrácení jmen

19. listopad

ČJ

Napište si do sešitu a naučte se:

Předložky s, se, z, ze

Předložky s, se se pojí se 7. pádem (s kamarádem, se sestrou).

Předložky z, ze se pojí s 2. pádem (z lesa, ze dřeva).

Pozor!

Nezaměňujte předložku se (se zelím) se zvratným zájmenem se (Vydali se na cestu.)

Učebnice str. 36 / cv.2, 4 – písemně do sešitu

Čítanka str.33 – 35, umět odpovědět na otázky v oranžových rámečcích

M

Zopakujte si zlomky – učebnice str. 48 / cv.1, 2

Písemně – str. 48 / cv.2, 4, 5

18. listopad

AJ

Dnes budeme trénovat výslovnost nových slovíček + učebnice str. 12 / cv.3 čtení a překlad

ČJ

Opakování pravidel psaní předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vze- (všechny tabulky)

Učebnice str. 35 / cv.13

M

Učebnice str. 43 / cv.10, 9, 7, 5

16. listopad

Dnes už nebude probíhat online výuka, pouze dostanete domácí práci. :-)

ČJ

Doučte se všechny tabulky do středy a procvičujte!

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Stavba+slova&topic=02.+P%C5%99edpony+s-%2C+se-%2C+z-%2C+ze-%2C+vz-%2C+vze-#selid

M

Učebnice str. 42 / cv.8 – 3. a 4. sloupeček

AJ

Trénujte nová slovíčka zadaná v pátek.

13. listopad

ČJ

Učebnice str. 35 / cv. 11 – napište do sešitu druhou polovinu cvičení (od věty Rozbité hodinky…)     

Učebnice str. 35 – modrá tabulka – naučit se slova ZPAMĚTI!!!

M

Učebnice str. 43 / cv.5, 9

AJ

Pracovní sešit str. 80 – nová slovíčka (Culture)

Učebnice str. 12 / cv.1 – čtení

12. listopad

ČJ

Online výuka - opět budeme procvičovat předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Pracovní sešit str. 19 / 3, 4, 5

M

Učebnice str. 42 / cv. 8 – 1. a 2. sloupeček + zkouška

11. listopad

ČJ

Při online výuce budeme opět procvičovat předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Přepište do sešitu, doplňte předpony a do závorky napište, jak jste si slovo zdůvodnili.

Např.:

smést drobky ze stolu (z povrchu pryč), _bírka známek (       ), _kroutil mu ruku (       ), jablka _padla ze stromu (       ), všichni __pažte (       ), _raněný voják (       ), najednou _modral (       ), _hlížíme z kopce do údolí (       ), Pepík je __nětlivý (       ), _krať si řemen (       ), _křížil mi plány (       ), _kluzavka na koupališti (       ), letadlo __létlo do výšky (      ), _plesnivělý sýr (     ), _přísněné zákony (       ), _kládka odpadů (       ), koně se __pínali (       ), rychle se _kamarádili (       ), _pláchněte špínu (       ), auto se rychle __dalovalo (       ), _krocený kůň (       ) 

Naučte se dvojice slov a jejich význam z tabulky str. 34!!! 

M

Učebnice str. 42 / cv. 1, 6, 9

AJ

Pracovní sešit str. 8 / cv. 4

                          str. 9 / cv. 5, 6

10. listopad

ČJ

Pracovní sešit str. 19 / cv. 1, 2

M

Učebnice str. 38 / cv. 6

Nové učivo na str. 22, 23 si společně projdeme. Opište si zápis do sešitu.

Planeta Země

Má tvar koule (u pólů mírně zploštělá), obíhá kolem Slunce, od kterého získává teplo a světlo, existuje na ní život.

Příznivé podmínky pro vznik života na Zemi vytvářejí:

- přiměřená vzdálenost Země od Slunce (teploty nejsou ani příliš vysoké, ani nízké)

- světlo a teplo ze Slunce

- kyslík v atmosféře (to je ve vzdušném obalu Země)

- voda v kapalném skupenství

- pohyby Země (střídání dne a noci, ročních období) 

Největší část zemského povrchu tvoří oceány (převážně na jižní polokouli), část povrchu ledovce a menší plochu zabírají pevniny (především na severní polokouli).

9. listopad

ČJ

Opište si do sešitu oranžovou tabulku na str. 33 – vysvětlíme si při online výuce

Pracovní sešit str. 17 / 3

M

Učebnice str. 40 / cv. 1, 4, 5, 6

AJ

Napište si do sešitu, společně si zopakujeme.

There is / are

There is / are používáme, když chceme ukázat nebo popsat něco, co vidíme.

There is a dog under the table.         (číslo jednotné)

There are two dogs in the garden.    (číslo množné)

Učebnice str. 11 / cv. 10 – vymyslete 10 vět podle obrázku a zapište je do sešitu.

6. listopad

ČJ

Pracovní sešit str. 17 / cv. 1, 2

Kdo by se o víkendu nudil, může procvičovat na Školákově.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-predpony/cviceni3.html 

M – geometrie

Před online výukou si připomeňte:

Co je to obvod?

Vzorečky – obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

Učebnice str. 34 / cv. 4, 6

AJ

Napište si do sešitu:

Množné číslo

Přidáním -s k většině podstatných jmen v jednotném čísle vyjádříme, že se jedná o větší množství.

a desk             two desks

a boy               three boys

U podstatných jmen končících na -ch, -sh, -ss, -x přidáváme -es.

a box               two boxes

a glass             four glasses

U některých podstatných jmen se tvoří množné číslo nepravidelně a musíme si je pamatovat!

a man             three men

a woman        two women

a child             five children

a person         ten people

5. listopad

ČJ

Pracovní sešit str. 16 / 5, 6

Opsat do školního sešitu žlutou tabulku nahoře – budeme si vysvětlovat při online výuce

M

Učebnice str. 38 / cv.3, 4, 5

4. listopad

ČJ

Proveďte až po online výuce

Pracovní sešit str. 16 / cv. 3, 4

M

Učebnice str. 36 / 3

                str. 37 / cv. 3, 4

Všechno to jsou slovní úlohy, napište krátký zápis, výpočet a odpověď.

Aj

Stále si opakujte anglickou abecedu a naučte se vyhláskovat svoje jméno a příjmení.

Opište si slovíčka do slovníčku – pracovní sešit str. 80 – sloupeček D a samozřejmě se je naučíte. Většinu z nich znáte, jen několik z nich jsou nová a jejich výslovnost si společně nacvičíme.

povinný domácí úkol ráčka Roveňáčka

Během celého listopadu máte možnost plnit úkoly z obrázku. Někomu obrázek rodiče vytisknou, někomu přepíší nebo překreslí. Jakmile splníte úkol, odškrktnete si okénko. Asi nezvládnete všechno, ale pokuste se splnit co nejvíce. Máte dost času, nemusíte to stihnout během dneška:-)

3. listopad

ČJ

Opište si do sešitu, vysvětlíme si při online výuce.

Zdvojené souhlásky

Předpona + kořen

bez-    +   zubý   =    bezzubý

roz-     +   zuřit   =    rozzuřit

nej-     +   jemnější   =   nejjemnější

Kořen + přípony  -ný/-ní

den    +     -ní   =   denní

kámen   +   -ný   =   kamenný 

Pozor!

1.Při tvoření přídavných jmen od zvířat – píšeme vždy jedno n – mají příponu -í!

jelen – jelení, klokan – klokaní, slon – sloní

2.V podstatných jménech s příponami -ík, -ice, -ina  píšeme vždy jedno n!

den   +   -ík   =   deník

no   +   -ice   =   vinice

cena   +   -ina   =   cenina

3. nejjasnější – nejvíce jasná (hvězda, světlo)

    nejasný – nesrozumitelný (úkol, dotaz)

    ranní vstávání – probíhá ráno

    raná zelenina – vypěstovaná brzy na jaře, ne ráno

Pracovní sešit str. 16 / cv. 1. 2

M

Učebnice str. 36 / cv. 4

Učebnice str. 18 – udělejte si na folii, vyluštěte tajenku a je tam jedna chyba, tak jsem zvědavá, jestli ji najdete!

Přečtěte si str.19, 20, 21

Zápis:

VESMÍR

Vesmír je vše, co existuje – prostor, čas, Slunce, ostatní hvězdy, Země a jiné planety, planetky, komety, galaxie…, je nekonečný, nemá začátek, střed ani konec. Ve vesmíru se pohybuje obrovské množství těles, vzájemně se přitahují - působí na ně gravitační síla.

Hvězdy jsou složeny z horkých plynů, září vlastním světlem, vzdálenost mezi hvězdami se měří ve světelných rocích, nacházejí se ve skupinách zvaných galaxie.

Slunce je hvězda, zahřívá a osvětluje Zemi, má tvar koule, tvoří ji žhavé plyny.

Mléčná dráha je mlžný pás posetý miliardami hvězd, je součástí Galaxie, ve které se nachází Slunce i Země.

SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Slunce, planety, jejich měsíce a další menší tělesa (planetky, komety, meteoroidy) tvoří dohromady sluneční soustavu.

Kolem Slunce obíhá 8 planet přibližně po kruhových drahách v pořadí:

Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun

Domácí výuka

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila s distanční výukou v období po podzimních prázdninách. Zatím jsme se s dětmi setkávali při online výuce pravidelně každý den v 10 hodin a úkoly byly zadávané do přílohy v jejich mailu. Věřila jsem, že je to jen dočasné řešení do podzimních prázdnin a že prezenční výuka opět bude pokračovat od 2. 11. S dětmi se tedy i nadále budu setkávat v 10 hodin při online výuce, domácí úkoly budou dostávat jak v příloze, tak budou i na stránkách naší školy v sekci Domácí výuka 5. ročník.

2. listopad

ČJ

Pracovní sešit str. 15 / cv. 1, 2 – udělejte až po vysvětlení nového učiva v online výuce v 10 hod.

Čítanka str. 22, 23 – nezapomeňte jako se to stalo před prázdninami! V úterý se budu ptát v přírodovědě!

M

Učebnice str. 35 / cv. 1, 2, 3

AJ

Znovu si zopakujte anglickou abecedu

Pracovní sešit str. 8 / cv. 3 – kdo nemá CD přehrávač, počká na online výuku

Domácí